PHAM VIET CHUYEN

  Room 723, TV TQB Building, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam.

Tel:+84 342702590

E-Mail: chuyen.pv210125@sis.hust.edu.vn

chuyenp32@gmail.com

Links: [Google Scholar page]

 

1.1 Research Interests

·        Mobile programming

1.2 Education

·        2021.09:  Hanoi University of Science and Technology

·        2018.07 – 2021.06: Hung Thang High school

1.3 Projects

·         Đồ án 1:Thiết kế app quản lý thiết bị y tế(đang thực hiện)

·        Ngôn ngữ sử dụng:Dart,flutter framework

·        Giải quyết bài toán và thực hiện chức năng thêm,tìm kiếm,báo hỏng,kiểm kê,thống kê tbyt,

phân quyền và ủy quyền người dùng

1.4 Thesis (Topic)

1.5 Publications