TRAN NGOC TRONG

Room 418, C9 Building, HaNoi University of Science and Technology (HUST), HaNoi, VietNam. 

Tel: +0946210801 

E-Mail: trong.tn193150@sis.hust.edu.vn 

trong21082001@gmail.com 

Links: [Google Scholar page] 

1.1 Research Interests 

  • Web programming 
  • Javascript 
1.2 Education 

  • 2019.09:  HaNoi University of Science and Technology 
  • 2016 – 2019: Le Hong Phong High school 

1.3 Projects 

  • Đồ án 1 : Thiết kế web quản lý thiết bị y tế 
  • Ngôn ngữ sử dụng: Javascript, Framework: Reactjs 
  • Giải quyết bài toán và thực hiện chức năng báo hỏng, sửa chữa, kiểm định, kiểm kê và gửi mail đến các phòng ban liên quan 

1.4 Thesis (Topic) 

1.5 Publications