TRAN VAN DOANH

Room 418, C9 Building, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam. 

Tel:+84 868975102 

E-Mail: doanh.tv192759@sis.hust.edu.vn 

              doanhtv2759@gmail.com 

Links: [Google Scholar page] 

1.1 Research Interests 

  • Mobile programming 
  • Web programming 
1.2 Education 

  • 2019.09:  Hanoi University of Science and Technology 
  • 2016.07 – 2019.06: Hoang Van Thu High school 

1.3 Projects 

  • Đồ án 1 : Thiết kế web quản lý nhân viên 
  • Ngôn ngữ sử dụng: java , spring framework, spring security 
  • Giải quyết bài toán và thực hiện chức năng thêm sửa xóa và tính lương của nhân viên , phân quyền và ủy quyền trong hệ thống 
  • Đồ án 3 : Bảo mật ứng dụng di động ( đang thực hiện) 
  • Ngôn ngữ sử dụng: Java, kotlin 

1.4 Thesis (Topic) 

1.5 Publications