TRAN XUAN BACH

Room 418, C9 Building, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam. 

Tel:+84 948325862 

E-Mail: bach.tx203831@sis.hust.edu.vn 

bachtranxb@gmail.com 

Links: [Google Scholar page] 

1.1 Research Interests 

 • Medical equipment 
 • Mechine Learing for medical 
1.2 Education 

 • 2020:  Hanoi University of Science and Technology 
 • 2017.07 – 2020.06: Xuan Truong B High School 

1.3 Projects 

 • Đồ án 1 : Thiết kế thiết bị hỗ trợ đánh giá phục hồi chức năng cơ đùi 
 • Ứng dụng mô phỏng: SolidWorks 
 • Ngôn ngữ sử dụng: C# 
 • Đồ án 2 : Thiết kế thiết bị hỗ trợ đánh giá phục hồi chức năng cơ đùi 
 • Ứng dụng mô phỏng: SolidWorks 
 • Ngôn ngữ sử dụng: C# 
 • Đồ án 3 : Thiết kế thiết bị hỗ trợ đánh giá phục hồi chức năng cơ đùi 
 • Ứng dụng mô phỏng: SolidWorks 
 • Ngôn ngữ sử dụng: C# 

 

 

1.4 Thesis (Topic) 

1.5 Publications