Xây dựng hệ thống dựng ảnh 3D và đánh giá thể tích phổi hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng từ ảnh CT sử dụng trí tuệ nhân tạo