Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị y tế

Hệ thống quản lý các trang thiết bị y tế trong các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế bao gồm một số chức năng chính

  1. Quản lý thiết bị
  2. Quản lý vật tư
  3. Quản lý kho phòng
  4. Quản lý người dùng
  5. Thống kê

Hệ thống bao gồm

  • Web app chạy trên browser
  • Mobile app : chạy trên Android và iOS